Tất cả môn học, module của ngành Y, Dược, RHM đều được liệt kê trên iLEARN.  Gọi chung là  Khóa học. Các khóa học được mở (accessible) theo học  kỳ kế hoạch. 
Mỗi khóa học gồm có các nội dung và hoạt động chính như sau:

  • Thông tin khóa học: Tên tiếng Việt, tiếng Anh, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
  • Hoạt động: Dạy và học, bài tập, thảo luận diễn đàn lớp, hành chính học vụ.
  • Tài liệu học: Video,  live,  ebook,  files, handouts. 
iLEARN vừa là nơi giảng bài chính thức của GV, vừa là nơi điều phối các hoạt động khác liên quan  nội dung giảng dạy, thực hành trên lớp, phòng thực hành, thí nghiệm.